Voorwaarden - Sportmassage

Zoek
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

OVER ESKA

Voorwaarden

Bij verhindering
Indien je niet op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig kunt zijn voor een behandeling, dien je ESKA hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Doe dat uiterlijk 24 uur van tevoren. Meld je je te laat af (dus binnen 24 uur voor de afspraak) dan kan ESKA het gehele honorarium van de betreffende behandeling in rekening brengen.

Tarieven
De gehanteerde tarieven worden voor aanvang van de behandeling(en) vastgesteld. Deze  tarieven zijn inclusief btw. ESKA mag prijsstijgingen doorvoeren indien er zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na aanvang van de behandeling(en). Ook mag ESKA op 1 januari van elk kalenderjaar een tariefwijziging doorvoeren.

Betaling
Betaling van een enkele behandeling gebeurt aan het einde van de behandeling. Dat kan contant. Pinnen is helaas niet mogelijk. De behandeling kan ook ter plekke per internet worden betaald, of bij thuiskomst. In dat laatste geval krijg je een factuur mee. Die factuur dien je dan binnen 14 dagen te betalen. Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met €5 administratiekosten. Indien de nota 60 dagen na factuurdatum niet nog voldaan is, is ESKA gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, zoals kosten voor de incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
Een kennismakingsabonnement (3 of 10 behandelingen) dien je van tevoren te betalen. Contant te betalen of – als je dat wilt – via factuur. Zie hierboven de voorwaarden voor betalen met factuur.

Aansprakelijkheid
De behandelingen en de (sport)adviezen die ESKA tijdens de behandelingen geeft, zijn resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. ESKA is geen medicus of therapeut, bij medische klachten word je doorverwezen naar een arts of therapeut. ESKA sluit elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade of letsel of ziekte direct voortvloeiend uit of direct verband houdend met de behandeling of opvolging van de verstrekte adviezen, uit. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van ESKA, bevestigd door een onafhankelijke externe deskundige. ESKA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu